Bacaan 21 Surat Pendek Juz Amma Bahasa Latin untuk Tarawih dan Witir

Reza Gunadha | Chyntia Sami Bhayangkara
Bacaan 21 Surat Pendek Juz Amma Bahasa Latin untuk Tarawih dan Witir
Ilustrasi Al-Qur'an

Membaca ayat Al-Qur'an termasuk salah satu ibadah yang paling utama diantara ibadah lainnya

Suara.com - Bulan ramadan merupakan bulan istimewa yang selalu dinantikan oleh seluruh umat muslim di dunia.

Pada bulan ini, semua ibadah yang dilakukan memiliki banyak keutamaan, salah satunya membaca Alquran.

Membaca ayat Alquran termasuk salah satu ibadah yang paling utama diantara ibadah lainnya, sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nu'man ibn Basyir sebagai berikut.

Artinya: "Rasulullah shallahu'alaihi wasallam bersabda, 'Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al Quran'" (HR al-Baihaqi).

Baca Juga: 5 Artis Puji Penampilan Putri Ariani di America's Got Talent 2023, Baim Wong Sampai Menangis Berkali-kali

Berikut adalah bacaan surat-surat pendek dalam Alquran yang bisa dibaca baik untuk mengisi waktu luang ataupun untuk bacaan salat.

1. Al-fatihah

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Alhamdu lilla_hi rabbil ‘a_lamin(a)
 • Ar Rahmaanirrahiim(i)
 • Maaliki yaumiddiin(i)
 • Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin(u)
 • Ihdinash-shirraatal musthaqiim(i)
 • Shiraathal ladziina an’amta ‘alaihim ghairil maghduubi ‘alaihim waladh-dhaalliin(a)

2. An-nas

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Qul A’uudzu birabbin-naas(i)
 • Malikinnaaas(i)
 • Ilaahin-naas(i)
 • Min syarril waswaasil khannaas(i)
 • Al Ladzii yuwaswisu fii shuduurin-naas(i)
 • Minal jinnati wannaas(i)

3. Al-Falaq

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Qul A’uudzu birabbil falaq(i)
 • Min syarri maa khalaq(a)
 • Wa min syarri ghaasiqin idzaa waqab(a)
 • Wa min syarrin naffaatsaati fiil ‘uqad(i)
 • Wa min syarri haasidin idzaa hasad(a)

4. Al-Ikhlas

Baca Juga: Momen Putri Ariani Baca Al Quran Bikin Merinding

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Qul Huwallahu Ahad(un)
 • Allahu sh-shamad(u)
 • Lam yalid walam yuulad
 • Wa lam Yakun Lahu kufuwan ahad(u)

5. Al-Lahab

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Tabbat yadaa abii lahabiw watabb(a)
 • Maa aghnaa ‘anhumaa luhu wa maa kasab(a)
 • Sayashlaa naaran dzaata lahab(in)
 • waamra-atuhu hammaalatatal hatahab(i)
 • Fii jiidihaa hablun min masad(i)

6. An-Nasr

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Idzaa jaa-a nashrullahi wal fath(u)
 • Wa ra-aitan naasa yadkhuluuna fii diinillahi afwaajaa(n)
 • Fasabbih bihamdi rabbika waastaghfir-hu, innahuu kaana tawwaabaa(n)

7. Al-Kafirun

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Qul yaa ayyuhaal kaafiruun(a)
 • Laa a’budu maa ta’buduun(a)
 • Wa laa antum ‘aabiduuna maa a’bud(u)
 • Walaa anaa ‘aabidum(n) maa ‘abadtum
 • Walaa antum ‘aabiduuna maa a’bud(u)
 • Lakum diinukum waliya diin(i)

8. Al-Kautsar

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Innaa a’thainaakal kautsar(a)
 • Fashalli lirabbika wanhar
 • Innsyaani-aka huwal abtar(u)

9. Surat Al-Maun

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Ara-aital-ladzii yukadz-dzibu biddiin(i)
 • Fadzaalikal-ladzii yadu’-‘ul yatiim(a)
 • Walaa yahudh-dhu ‘alaa tha’aamil miskiin(i)
 • Fawailul(n)-lilmushalliin(a)
 • Al ladziina hum ‘an shalaatihim saahuun(a)
 • Al ladziina hum yuraa-uun(a)
 • Wayamna’uunal maa’uun(a)

10. Al-Quraisy

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Li-iilaafi quraisyin
 • Ilaafihim rihlatasy-syitaa-i wash-shaif(i)
 • Falya’buduu rabba haadzal bait(i)
 • Al ladzii ath’amahum minjuu’in wa aamanahum min khauf(i)

11. Al-Fiil

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Alam tara kaifa fa’ala rabbuka bi-ashhaabil fiil(i)
 • Alam yaj’al kaidahum fii tadhliil(in)
 • Wa-arsala ‘alaihim thairan abaabiil(a)
 • Tarmiihim bihijaaratim(n) min sijjiil(in)
 • Faja’alahum ka’ashfim(n) ma`kuul(i)

12. Al-Humazah

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Wailul(n) likulli humazatil(n) lumazat(in)
 • Al-ladzii jama’a maa law(n) wa’addadah(u)
 • Yahsabu anna maa lahuu akhladah(u)
 • Kallaa layunbadzanna fiil huthamat(i)
 • Wamaa adraaka maal huthamat(u)
 • Naarullahil muuqadat(u)
 • Allatii tath-thali’u ‘alal af-idat(i)
 • Innahaa ‘alaihim mu`shadat(un)
 • Fii ‘amadim(n) mumad-dadat(i)

13. Al-Asr

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Wal ‘ashr(i)
 • Innal insaana lafii khusr(in)
 • Illal-ladziina aamanuu wa ‘amiluush-shalihaati wa tawaashau bilhaqqi wa tawaashaubish-shabr(i)

14. At-Takatsur

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Al Haakumut takaatsur(u)
 • Hattaa zurtumul maqaabir(a)
 • Kallaa saufa ta’lamuun(a)
 • Tsumma kallaa saufa ta’lamuun(a)
 • Kallaa lau ta’lamuuna ‘ilmal yaqiin(i)
 • Latarawunnal jahiima(a)
 • Tsumma latarawunnahaa ‘ainal yaqiin(i)
 • Tsumma latus-alunna yaumaidzin ‘anin na’iim(i)

15. Al- a'la

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Sabbihiisma rabbikal a’laa
 • Al-ladzii khalaqa fasawwaa
 • Wal ladzii qaddara fahadaa
 • Wal ladzii akhrajal mar-‘aa
 • Faja’alahuu ghutsaa-an ahwaa
 • Sanuqri-uka falaa tansaa
 • Illaa maa syaa-allahu innahu ya’lamul jahra wamaa yakhfaa
 • Wa nuyassiruka lilyusraa
 • Fa dzakkir in nafa’atidz-dzikraa
 • Sayadz-dzakkaru man yakhsyaa
 • Wa yatajannabuhaal asyqaa
 • Al-ladzii yashlannaaral kubraa
 • Tsumma laa yamuutu fiihaa walaa yahyaa
 • Qad aflaha man tazakkaa
 • Wa dzakaraasma rabbihii fashallaa
 • Bal tu`tsiruunal hayaataddunyaa
 • Wal-aakhiratu khairun wa-abqaa
 • Inna haadzaa lafiish-shuhufil uulaa
 • Shuhufi ibraahiima wamuusaa

16. Al-Qari'ah

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Al qoori’ah
 • Mal qoori'ah
 • Wamaa adrooka mal qoori'ah
 • Yauma yakuunun naasu kalfaroosil mabtsuuts(i)
 • Watakuunul jibaalu kal'ihnil manfuus(y)
 • Fa ammaa man tsaqulat mawaazinuh(u)
 • Fahuwa fii'iisyatir raadhiyah
 • Wa ammaa man khoffat mawaaziinuh
 • Fa ummuhuu haawiyah
 • Wa maa adrooka maa hiyah
 • Naa runhaa miyah

17. Al-Adiyat

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Wal'aadiyaati dhobhaa
 • Falmuuriyaati qodhaa
 • Falmughiirooti shubhaa
 • Fa atsarnabihii naq'aa
 • Fawasathna bihii jam'aa
 • Innal insaana lirobbihii lakanuud(un)
 • Wainnahuu 'alaa dzaalika lasyahiid(un)
 • Wa innahuu lihubbil khoiri lasyadiid(un)
 • Afalaa ya'lamu idzaa bu'tsiro maa fil qubuur(i)
 • Wahusshila maa fish shuduur(i)
 • Inna robbahum bihim yaumaidzil lakhobiir(un)

18. Al-Zalzalah

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Idzaa zulzilatil ardhu zilzaalahaa
 • Wa akhrojatil ardhu atzqoolahaa
 • Wa qoolal insaanu maa lahaa
 • Yaumaidzin tuhadditsu akhbaarohaa
 • Bianna robbaka auhaa lahaa
 • Yaumaidziy yashdurun naasu asytaatal liyuraw a'maalahum
 • Famay ya'mal mitsqoola dzaarotin khoiroy yaroh(u)
 • Wamay ya'mal mitsqoola dzarrotin syarroy yaroh(u)

19. Al-Bayyinah

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Lam yakunil ladziina kafaruu min ahlil kitaabi wal musyrikiina mungfakkiina hattaa ta’tiyahumul bayyinah
 • Rosuulum minalloohi yatluu suhufam muthohharoh
 • Fiiha kutubung qoyyimah
 • Wamaa tafarroqol ladziina uutul kitaaba illaa mim ba’dimaa jaa-athumul bayyinah
 • Wamaa umiruu illaa liya'budullaaha mukhlishiina lahuddiina hunafaa'a wa yuqiimushshalaata wa yu'tuzzakaata wa dzaalika diinul qayyimah
 • Innal ladziina kafaruu min ahlil kitaabi wal musyrikiina fii naari jahannama khoolidiina fiiha ulaa-ika hum syarrul bariyyah
 • Innal ladziina aamanuu wa’amilush shoolihaati ulaa-ika hum khoirul bariyyah
 • Jazaa-uhum ‘inda robbihim jannaatu ‘adnin tajrii min tahtihal anhaaru khoolidiina fiiha abadaa, rodhiyalloohu ‘anhum warodhuu ‘anhu dzaalika liman khosyiya robbah

20. Al-Qadr

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Innaa anzalnaahu fii lailatil qodr(i)
 • Wamaa adrookamaa lailatul qodr(i)
 • Lailatu qodri khoirum min alfi syahr(in)
 • Tanazzalul malaa-ikatu war ruuhu fiihaa bi idzni robbihim min kulli amr(in)
 • Salaamun hiya hattaa mathla’il fajr(i)

21. At-Tin

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Wattiini waz zaituun
 • Watuuri siiniin
 • Wahaadzal baladil amiin
 • Laqod kholaqnal insaana fii ahsani taqwiim
 • Tsumma rodadnaahu asfala saafiliin
 • Ilal ladziina aamanuu wa’amilus shoolihaati falahum ajrun ghoiru mamnuun
 • Famaa yukadzdzibuka ba’du bid diin
 • Alaisalloohu bi-ahkamil haakimiin